Polityka prywatności i Zasady przetwarzania danych osobowych
Fundacja Studentów i Absolwentów AGH w Krakowie ACADEMICA

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane, które w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) mają charakter danych osobowych.

Kto jest administratorem danych, które od Państwa zbieramy?

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA, 30-072 Kraków, ul. Rostafińskiego 10, NIP 677-21-64-561, REGON 356039130, KRS 0000011379, tel./fax: (012) 637 20 79, (012) 617 37 48.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

Dane osobowe przetwarzane są w celu prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym w celu:
 • przebiegu i procesu rekrutacji,
 • organizacji wydarzeń i kontaktu z organizatorem,
 • realizacji umowy,
 • kontaktu z klientem,
 • założenia i utrzymania konta użytkownika,
 • archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez Fundację.
 • Informujemy również, że na naszych stronach korzystamy z plików cookie w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze strony, aby poprawić́ komunikatywność na stronie, a także pozwalając Ci pełniej korzystać́ z jej możliwości.

  Czy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych?

  Inspektor Ochrony Danych nie został wyznaczony. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Administratora lub drogą e-mailową pod adresem: iodo@academica.org.pl

  Jak długo będą przechowywane Państwa dane?

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, w tym przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń́. W przypadku wyrażenia zgody, Twoje dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.

  Czy przekazujemy Państwa dane innym podmiotom, np. firmom?

  Państwa dane, jeżeli będzie to wymagane, mogą być przekazane firmom wykonującym specjalistyczne usługi, na podstawie zawartej umowy, a także innym organom publicznym uprawnionym do informacji, jeżeli tego zażądają.

  Czy mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii danych i do informacji?

  Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, a także do poprawiania i uzupełniania danych osobowych. Mogą się Państwo także zwrócić o wykonanie kopii danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem.

  Czy mogą Państwo zażądać usunięcia danych lub zabronić ich przetwarzania?

  Przysługuje Państwu prawo złożenia wniosku o usunięcie danych, wstrzymania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienie ich do innego podmiotu. Niemniej, Fundacja jest zobowiązana do przestrzegania prawa, które reguluje zasady przetwarzania niektórych kategorii danych osobowych. Ze względu na obowiązujące prawo, Państwa żądania mogą nie zostać zrealizowane, biorąc pod uwagę nadrzędny obowiązek prawny, ciążący na administratorze danych, w zakresie prowadzenia księgowości.

  Czy mają Państwo prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania danych osobowych?

  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

  Czy podawanie danych osobowych jest konieczne przy zawieraniu umowy?

  Informujemy, że zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, dlatego podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Ich niepodanie może skutkować odmową wykonania usługi.

  Czy Państwa dane osobowe będą używane w celach marketingowych?

  Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach marketingowych.

  Czy Państwa dane będą przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

  Czy Państwa dane będą służyły do profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji?

  Państwa dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

  Dodatkowe informacje dla Klientów Lokali Fundacji

  Dane osobowe są przetwarzane za pomocą monitoringu wizyjnego w celu nadzoru nad prawidłowym przebiegiem użytkowania pomieszczeń i wyposażenia, umożliwieniem dochodzenia roszczeń i zabezpieczeniem przed zdarzeniami niepożądanymi. Podstawę prawną do zbierania i przetwarzania danych stanowi Kodeks pracy ust. 1, z zastrzeżeniem art. 22.

  Dodatkowe informacje dla Klientów, Kontrahentów, Organizatorów imprez

  Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy i jej rozliczenia, jeżeli występują płatności. Podstawę prawną do zbierania i przetwarzania danych stanowi obowiązek prowadzenia dokumentacji wynikający z ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. art. 4 ust. 3 pkt. 6 oraz art. 10 ust. 1.

  Dane księgowe będą przechowywane przez lat 5 zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. art. 74 ust. 3, pozostałe dane osobowe przez lat 10, w celu umożliwienia dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami.

  Informujemy, że zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, dlatego podanie danych osobowych w związku z zawarciem umowy jest obowiązkowe. Ich niepodanie może skutkować odmową wykonania usługi.

  Dane kontaktowe

  Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA

  Nasze biuro

  ul. Rostafińskiego 10
  30-072 Kraków
  Pon - Pt, 9:00 - 16:00

  Kontakt

  Tel./fax: (012) 637 20 79
  (012) 617 37 48
  E-mail: biuro @ academica.org.pl

  Dane firmowe

  Konto Bankowe: BANK PEKAO SA
  97 1240 4559 1111 0000 5420 0483
  NIP 677-21-64-561
  REGON 356039130
  KRS 0000011379