• Cele Fundacji Studentów i Absolwentów AGH ACADEMICA są następujące:

  • działanie na rzecz poprawy kultury fizycznej studentów i absolwentów AGH,
  • wspomaganie i promocja inicjatyw naukowych studentów i absolwentów AGH w kraju i za granicą,
  • wspomaganie zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych i kulturalno-oświatowych studentów,
  • inspirowanie, organizowanie, promowanie i rozpowszechnianie kultury studenckiej.

  Powyższe cele realizowane są w szczególności poprzez:

  • rozwijanie i rozszerzanie bazy sportowej oraz turystycznej (zawody, rajdy, wyprawy, kiermasze sportowe i inne),
  • wspieranie działalności Akademickiego Związku Sportowego AGH,
  • pomoc absolwentom uczelni w znalezieniu zatrudnienia (organizacja biur pracy, pośrednictwo pracy, organizacja kursów),
  • promowanie w kraju i za granicą osiągnięć studentów AGH oraz rozwój wymiany zagranicznej studentów,
  • udzielanie pomocy AGH w dziedzinie wyposażenia dydaktycznego (pomoce naukowe, książki, skrypty),
  • organizowanie i finansowanie działalności naukowej AGH, a w szczególności seminariów, konferencji i zjazdów naukowych, projektów badawczych, ekspedycji naukowych,
  • dofinansowywanie wydarzeń kulturalnych,
  • finansowanie poprawy zaplecza socjalnego wykorzystywanego przez studentów AGH,
  • wspieranie inicjatyw Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH zgodnych z celami Fundacji oraz współpracę z instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi, samorządami studenckimi oraz innymi instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
  • pomoc osobom niepełnosprawnym w podejmowaniu oraz kontynuowaniu studiów na AGH, a także w podejmowaniu zatrudnienia,
  • pomoc osobom narodowości polskiej, zamieszkałym poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności w zakresie podejmowania oraz kontynuowania studiów na AGH.
fundusze UE